מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

קוויקליזארד בע”מ (“החברה”) – מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת
ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ה’ ה-27 במאי 2021 בשעה 17:00 במשרדי החברה (הרשומים בסעיף 7 להלן) באמצעות שיחת ועידה טלפונית, באופן שבו כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו-זמנית (מס’ טלפון: 037109520; קוד: 0359028#) (“האסיפה”), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום כמפורט להלן (“האסיפה”).
פירוט הנושאים שעל סדר היום: (1) אישור מינויה של גב’ קרן פרימור כהן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 21.2.2021; (2) אישור מינויו של מר עמיחי הלמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל מיום 21.2.2021.
המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית יום ד’, ה-28 באפריל 2021.
כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה “מועד ההמצאה” הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005.
הפניה לדוח המיידי: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 21 באפריל 2021 (מס’ אסמכתא: 2021-01-068091) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת”א
קוויקליזארד בע”מ

Leave a Comment

    1-ON-1 FREE CONSULTING SESSION
    Start developing the right pricing strategy and find new opportunities with this free 1-on-1 consulting session. Our pricing experts will help you with best practices based on our experience advising hundreds of global retailers.
    REGISTER NOW FOR A 60 MINUTE FREE CONSULTING SESSION